รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระ
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
2.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเผ้าฯ

2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่11/2543 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2543

3 เรื่องสืบเนื่อง
1.1 ขอแก้ชื่อนายจักนรินทร์ คงเจริญ ให้เป็น นายจักรนรินทร์ คงเจริญ
2.2 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

4 เรื่องเสนอใหม่
1.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นระยะที่ 9 พ.ศ.2545-2549
4.1.2 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2544)
4.1.3 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2544 เพิ่มเติม
4.1.4 เสนอขอแก้ไขคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้สำเร็จการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาไปแล้ว
4.1.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.2544)
4.1.6 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

2.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.2 สรุปข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
4.2.3 รายงานผลการตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ (เอกสารเสนอในที่ประชุม)


5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2544-01-31

Files

2544_1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed May 30, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/177.

Output Formats