รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่3

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2535
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
......................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิขอลาออก
1.2 ข่าวและกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.1 ครั้งที่ 1 / 2535 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2535
2.2 ครั้งที่ 2 / 2535 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2535

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
3.1 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ..........

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 โครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
4.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
(หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2535)
4.1.3 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดให้มี คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย และการจัดระบบบริหาร ในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2535
4.1.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาสำหรับ นักศึกษาชาวต่างประเทศ พ.ศ.2535
4.1.5 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา พิเศษ สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปริญญาตรี โท และ เอก พ.ศ.2535
4.1.6 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและ พัฒนาการผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2535
4.1.7 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการ อาจารย์ ผู้ช่วยสอน และเจ้าหน้าที่ในการจัด การศึกษาชั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ต่อเนื่อง) พ.ศ.2535
4.1.8 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2535
4.1.9 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าตอบแทนเหมาจ่าย ในการให้บริการทางวิชาการนอกเวลาราชการปกติ ที่คลินิก
ทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
4.1.10 โครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทภาค พิเศษ สาขาบริหารการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสหวิทยาลัย อีสานเหนือ – ใต้
4.1.11 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ 2536
4.1.12 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2535 เพิ่มเติม
1. คณะทันตแพทยศาสตร์
2. สำนักวิทยบริการ
3. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
4. บัณฑิตวิทยาลัย
4.1.13 ขออนุมัติตัดโอนเงินทุนสำรอง งบประมาณเงินรายได้ปี 2535
คณะแพทยศาสตร์
4.1.14 ขอความเห็นชอบในการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์
4.1.15 ขออนุมัติหลักการใช้เงินเหลือจ่ายงบดำเนินการสอบคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง
ปีการศึกษา 2535 สมทบกองทุนส่งเสริมการจัดพิมพ์ตำรา
4.1.16 ขออนุมัติขยายเวลาส่งคืนบุคลากรแก่ฝ่ายผลิตเอกสาร
สำนักวิทยบริการ
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย และเปลี่ยนแปลง หมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
1. คณะพยาบาลศาสตร์
2. คณะทันตแพทยศาสตร์
4.2.4 ประธานและกรรมการเฉพาะกิจขอลาออก

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.2 การเสนอชื่อแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะกิจ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2535-03-28

Files

2535_3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/176.

Output Formats