รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่2

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2535
ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ทบวงมหาวิทยาลัย
......................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นลาออกจากตำแหน่ง

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาแก้ปัญหาข้อเสนอของผู้ชุมนุมประท้วงร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.....

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
3.1 ข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2535-03-07

Files

2535_2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/175.

Output Formats