รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่1

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2535

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา
......................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอเรื่อง เข้าวาระการประชุม
1.2 ข่าวและกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2534
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2534

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ........

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 โครงการจัดตั้งคณะนิเทศศาสตร์
4.1.2 โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์
4.1.3 โครงการจัดตั้งสำนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
4.1.4 โครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนและประมวลผล
4.1.5 โครงการรับนักเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก เข้าศึกษา ต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีพิเศษ
4.1.6 ขออนุมัติรับนักศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เข้าศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์
4.1.7 ขออนุมัติตัดโอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำและขออนุมติใช้เงิน รายได้สมทบในการก่อสร้างหอประชุมอีสานเขียวและ
หอพักอาจารย์
4.1.8 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2535 เพิ่มเติม
4.1.9 ขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติอนุปริญญา และปริญญาแก่ผู้สำเร็จ การศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขั้นปริญญาตรี หลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2535
5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการ ดำเนินการหลักสูตรการจัดการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต
(ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) พ.ศ.2535
5.3 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
5.4 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.5 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามผล
และประสานงานการปรับเปลี่ยนระบบบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2535-01-25

Files

2535_1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/174.

Output Formats