รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่12

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่12

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การเสด็จเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2538
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2538

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 นโยบายของอธิการบดีที่เคยแถลงต่อประชากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(1) นโยบายระยะสั้น
(2) นโยบายตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 8 (2540-2544)
(3) นโยบายระยะยาว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2538 )
4.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2538 )
4.1.3 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2539 เพิ่มเติม
4.1.4 เสนอขออนุมัติปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ปี 2539
4.2.3 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 นโยบายแผนการให้รางวัลและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติในการขอใช้จ่ายเงินกองทุนศาสตราจารย์เกียรติยศ
5.2 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติยืมเงินทุนสำรองสะสมจากคณะแพทยศาสตร์ และขออนุมัติตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของคณะศึกษาศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2539
5.3 งานวันเกษตรแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.4 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2539

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2538-12-25

Files

2538_12.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่12,” KKU Archives, accessed April 12, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/173.

Output Formats