รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่11

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่11

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2538
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2538

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปฝากในสถาบันการเงิน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน คณาจารย์ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ขั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ ของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2538
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2538
4.1.3 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2539 เพิ่มเติม
4.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2539 )
4.1.5 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.1.6 ขออนุมัติแก้ชื่อปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
4.1.7 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
4.1.8 เสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
4.1.9 เสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปี 2539

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เรื่องแจ้งและข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2538-12-01

Files

2538_11.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่11,” KKU Archives, accessed June 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/172.

Output Formats