รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่10

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2538
เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2538

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2538
3.2 รายงานข้อมูลการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปฝากในสถาบันการเงิน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ
4.1.2 เสนอแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.3 เสนอขออนุมัติปริญญาและเสนอขออนุมัติแก้ชื่อให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ 2539
4.2.3 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2539 เพิ่มเติม
5.2 ขออนุมัติปรับค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายสำหรับเลขานุกาฝ่ายและผู้ช่วยอธิการบดี
5.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปฝากในสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
5.4 ขออนุมัติแก้ชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
5.5 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2538
5.6 ขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.7 ขอความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
5.8 ข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2538-10-25

Files

2538_10.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed May 29, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/171.

Output Formats