รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่8

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2538
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2538

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจำศูนย์หัวใจสิริกิต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการจัดระบบบริหารในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2538
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการดำเนินการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
4.1.3 การเทียบรายวิชาสำหรับหลักสูตรภาคปกติกับภาคพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์
4.1.4 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2539 เพิ่มเติม
4.1.5 ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ปี 2539
4.2.3 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2.4 การเทียบตำแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกับตำแหน่งของทางราชการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และขออนุมัติแก้คะแนนเฉลี่ยสะสมให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าตอบแทนเหมาจ่ายในการให้บริการทางวิชาการนอกเวลาราชการปกติที่ดีคลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2538
5.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2538

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2538-08-04

Files

2538_8.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed September 29, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/170.

Output Formats