การประชุมสภาปี 2538

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2538

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่1
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2537
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ …

รายงายการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่2
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2538
เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2538

ระเบียบวาระที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่3
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 สารและคำประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีต่อ ฯพณฯ หนูฮัก พูมสะหวัน ในวันพิธีมอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษศาสตรเกษตร
1.2 เอกสารงานวิจัย

ระเบียบวาระที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่4
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2538
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.…

รายงงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่5
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ
1.2 การเลื่อนกำหนดการจัดตั้งโรงทานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาศิษฎ์ (หลวงปู่เทศก์ เทสรังสี)

ระเบียบวาระที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่6
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกสรรอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 รายงานประจำปี 2536 ของกรมวิเทศสหการ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่7
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2538
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2538

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ระเบียบวาระที่…

รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่8
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2538
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2538

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ระเบียบวาระที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่10
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2538
เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. …

รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่11
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2538
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2538

ระเบียบวาระที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่12
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การเสด็จเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2538
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. …
View all 11 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2538