รายงงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ
1.2 การเลื่อนกำหนดการจัดตั้งโรงทานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาศิษฎ์ (หลวงปู่เทศก์ เทสรังสี)

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2538
เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2538

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ขอถอนชื่อจากการอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
3.2 ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2538 ) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.1.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2538 )
4.1.3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2538 )
4.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2538 )
4.1.5 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2538 )
4.1.6 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาและการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินงาน อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมและเจ้าหน้าที่ ในการจัดการศึกษาขั้นปริญญาเอก หลักสูตร Doctor of Education ตามความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยดีคีน ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. 2538
4.1.7 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการรับสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียมการศึกษา ขั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ. 2538
4.1.8 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2538
4.1.9 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการออกแบบสิ่งก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2538
4.1.10 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลาให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ปี 2538
4.2.4 สรุปผลการดูงานและเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย
4.2.5 งบประมาณ รายรับ- รายจ่าย ประจำปี 2538 ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2.6 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตหนองคายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
5.2 การนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปฝากในสถาบันการเงิน
5.3 การนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ
5.4 โครงการฉลองครองราชย์ 50 ปี ร่วมสร้างชีวีให้สดใส

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2538-05-04

Files

2538_5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/161.

Output Formats