รายงายการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงายการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2538
เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2538

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540- 2544 )
3.2 เสนอขออนุมัติปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แด่ ฯพณฯ หนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2538

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาเอนโดดอนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2537 )
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ปี 2538
4.2.3 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายค่าสมนาคุณพิเศษแก่คณาจารย์ที่ปฏิบัติงานในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สมทบภาคพิเศษ หรือภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2537

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2538-02-03

Files

2538_2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงายการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed September 29, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/148.

Output Formats