รายงานการประชุมสภาปี2526 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2526 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2526 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2526

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 พิจารณาเลือกสรรอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่2) พ.ศ.2526
5.2 พิจารณาอนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.3 พิจารณาถอนการอนุมัติปริญญา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-08-06

Files

c2526_5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2526 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed May 29, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/147.

Output Formats