การประชุมสภาปี 2526

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2526

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2526 ครั้งที่1
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 จุดยืนของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.3 …

รายงานการประชุมสภาปี2526 ครั้งที่2
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2526 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2526

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 …

รายงานการประชุมสภาปี2526 ครั้งที่3
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2526 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2526

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 …

รายงานการประชุมสภาปี2526 ครั้งที่4
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเสนอหลักการที่สมควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2526 ครั้งที่5
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2526 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2526

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 …

รายงานการประชุมสภาปี2526 ครั้งที่6
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
1.3 รายงานกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 2 …

รายงานการประชุมสภาปี2526 ครั้งที่7
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2526 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2526

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 …
View all 7 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2526