รายงานการประชุมสภาปี2526 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2526 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2526 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2526

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 ข้อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะเทคโนโลยี
3.2 คณะแพทยศาสตร์ขอถอนการเสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการได้มาซึ่งผู้บริหาร และการบริหารมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.2 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์
5.3 พิจารณาอนุมัติให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้เงินทุนสำรอง
5.4 หรือเรื่องการอนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้ซึ่งหมดสภาพเป็นนักศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-02-26

Files

c2526_2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2526 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed October 8, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/134.

Output Formats