รายงานการประชุมสภาปี2527 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2527 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2526 เมื่อวันที่ 16ธันวาคม 2526

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
3.2 พิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยบัณฑิตศึกษาขั้นปริญญาโทและประกาศนียบัตร พ.ศ. 2527

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 พิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาการมัธยมศึกษา วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
4.2 พิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการประถม วิชาเอกการประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2527)
4.3 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา ชีววิทยา
4.4 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าสมนาคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2527
4.5 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าค่าตอบแทนในการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน พ.ศ. 2527
4.6 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริการเทเล็กซ์ พ.ศ. 2527
4.7 พิจารณาโครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.8 พิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะต่าง ๆ
4.9 พิจารณาแต่งตั้งรองคณะบดีคณะต่าง ๆ
4.10 พิจารณาแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
4.11 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชาในคณะต่าง ๆ
4.12 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.13 พิจารณากำหนดปริญญา ประกาศนียบัตร และปริญญากิตติมศักดิ์
4.14 พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2528
4.15 พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2527 เพิ่มเติม
4.16 พิจารณาให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำกัดกู้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
4.17 รับทราบโครงการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.18 รับทราบการอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าง งบประมาณเงินรายได้
4.19 รับทราบการเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาคณาจารย์ พุทธศักราช 2527
5.2 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชาในคณะต่าง ๆ (เพิ่มเติม)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2527-02-18

Files

c_1 2527.pdf
c_1-1 2527.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2527 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed June 9, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/133.

Output Formats