การประชุมสภาปี 2527

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2527

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2527 ครั้งที่1
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2526 เมื่อวันที่ 16ธันวาคม 2526

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 …

รายงานการประชุมสภาปี2527 ครั้งที่2
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2527 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2527

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1. …

รายงานการประชุมสภาปี2527 ครั้งที่3
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2527 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2527

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 …

รายงานการประชุมสภาปี2527 ครั้งที่4
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2527 เมื่อวันที่ 12พฤษภาคม 2527

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

รายงานการประชุมสภาปี2527 ครั้งที่5
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 พิจารณาแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
1.2 พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2527 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน…

รายงานการประชุมสภาปี2527 ครั้งที่6
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2527 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2527

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 …

รายงานการประชุมสภาปี2527 ครั้งที่7
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2527 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2527

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 …
View all 7 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2527