รายงานการประชุมสภาปี2527 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2527 ครั้งที่7

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2527 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2527

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ พ.ศ. 2527
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2527
4.1.3 พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 25....
4.1.4 พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาคณาจารย์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2527
4.1.5 การดำเนินการให้โรงเรียนสาธิตมอดินแดง สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
4.1.6 การจัดงานแสดงสินค้า “ขอนแก่นเอ็กซโป,85”
4.1.7 ขอเปลี่ยนแปลงธนาคารซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้มหาวิทยาลัยนำเงินรายได้ไปฝากประจำ
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
4.2.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรมการฝึกหัดครู
4.2.2 พิจารณาแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
4.2.3 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดี
4.2.4 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอลาออก
4.3.2 รับทราบการอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4.3.3 การเวียนหนังสือเพื่อขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2527-12-08

Files

C_7 2527.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2527 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed May 29, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/155.

Output Formats