รายงานการประชุมสภาปี2526 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2526 ครั้งที่6

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
1.3 รายงานกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2526 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2526

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 พิจารณาโครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
4.2 พิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
4.3 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีในคณะศึกษาศาสตร์
4.4 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.6 ขออนุมัตินำเงินชดใช้ทุนตามสัญญา เพื่อศึกษาวิชาแพทย์ ฝากเป็นกองทุนถาวร เพื่อนำดอกผลมาใช้ในกิจการด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
4.7 พิจารณาการรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ในปีการศึกษา 2527
4.8 รับทราบผลการพิจารณาโครงการสร้างสนามกีฬาร่วมระหว่างจังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.9 รับทราบการอนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งคณบดีทันตแพทยศาสตร์
4.10 รับทราบการอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4.11 รับทราบการเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับสมัครสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการสอบเอง และหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินงานในการสอบคัดเลือก พ.ศ.2526
5.2 พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2526 และพิจารณาแต่งตั้งประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 พิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
5.4 ขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.5 พิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.6 รับทราบโครงการสัมมนาเรื่อง “การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น”

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-10-15

Files

c2526_6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2526 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed May 29, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/154.

Output Formats