รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 สารและคำประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีต่อ ฯพณฯ หนูฮัก พูมสะหวัน ในวันพิธีมอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษศาสตรเกษตร
1.2 เอกสารงานวิจัย

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2538
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริการตรวจรักษาพยาบาลกรณีพิเศษ และการใช้จ่ายเงินรายได้จากการบริการตรวจรักษาพยาบาลกรณีพิเศษ พ.ศ. 2538
3.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2538

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2538
4.1.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2537 )
4.1.3 โครงการผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.4 ขออนุมัตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2538 เพิ่มเติม
4.1.5 ประธานสภาคณาจารย์ ผู้อำนวยการศูนย์ สถาบัน สำนัก ขอเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.6 ขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 13 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2521 แก้ไขเพิ่มเติม
4.1.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2538 )
4.1.8 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2538 )
4.1.9 การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 3 คน เป็นกรณีพิเศษ
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ปี 2538
4.2.4 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติขึ้นค่าเล่าเรียนและค่าอาหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2538 เพิ่มเติม
5.3 ขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.4 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ปี 2538
5.5 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2538 )
5.6 ขออนุมัติบรรจุโครงการ The Establishment of the Institute of Economic Development and cooperation for Mekong River Basin to commemorate the fiftieth anniversary celebrations of his majesty’s accession to the throne. ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 8 เป็นการเพิ่มเติม
5.7 การขอหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์มาใช้ประโยชน์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.8 ขอมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดี

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2538-03-03

Files

2538_3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed June 28, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/153.

Output Formats