รายงานการประชุมสภาปี2534 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2534 ครั้งที่6

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2534

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การนำมหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการ
3.2 กรณีปัญหาร้านค้าบริเวณเรือนพักญาติผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ. 2534
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
4.1.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินทุนการวิจัยที่มีผู้บริจาคให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2534
4.1.4 ขออนุมัติเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
4.2.2 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะเทคนิคการแพทย์
4.2.3 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4.3.2 การเรียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.3.3 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาขออนุมัติลาออกจากราชการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เสนอแต่งตั้งรองคณบดีในคณะวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม)
5.2 ขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.3 ขออนุมัติแก้ไขระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้สำเร็จการศึกษา
5.4 ขอความเห็นชอบในการลงนามในโล่เกียรติคุณสำหรับอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.5 บทคัดย่อรายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2530-2533

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2534-06-28

Files

c_6 2534.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2534 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed April 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/152.

Output Formats