การประชุมสภาปี 2534

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2534

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2534 ครั้งที่1
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เสนอแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
1.2 รายงานข่าวและกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2534 ครั้งที่2
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 นายกสภามหาวิทยาลัยและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบทุนการศึกษา
1.2 รายงานข่าวและกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2534 ครั้งที่3
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2534
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2534

ระเบียบวาระที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2534 ครั้งที่4
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2534
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2534

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ระเบียบวาระที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2534 ครั้งที่5
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2534
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2534

ระเบียบวาระที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2534 ครั้งที่6
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2534

ระเบียบวาระที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2534 ครั้งที่7
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2534

ระเบียบวาระที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2534 ครั้งที่8
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2534
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2534

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ระเบียบวาระที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2534 ครั้งที่9
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2534
เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2534

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ระเบียบวาระที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2534 ครั้งที่10
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2534
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2534

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ระเบียบวาระที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2534 ครั้งที่11
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2534
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534

ระเบียบวาระที่ …
View all 11 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2534