รายงานการประชุมสภาปี2534 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2534 ครั้งที่7

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2534

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การนำมหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการ
3.2 ร่างสัญญาเช่าที่ดินเพื่อจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2534
4.1.2 งบประมาณเงินรายได้ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2534
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.2.2 เสนอแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
4.2.3 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.4 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
4.2.5 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2534
4.3.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4.3.4 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การปฏิบัติตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2532
5.2 เสนอแต่งตั้งรองคณบดี (เพิ่มเติม)
5.3 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา (เพิ่มเติ่ม)
5.4 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรอง
5.5 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2534-08-02

Files

c_7 2534.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2534 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed August 19, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/156.

Output Formats