รายงานการประชุมสภาปี2530 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2530 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2530
ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ทบวงมหาวิทยาลัย
....................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง External Relations ประเทศแคนาดา เยี่ยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 ขออนุญาตเข้าประชุมแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2530
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2530
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาไทย
4.1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาการพัฒนา
4.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ
4.1.4 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2531
4.1.5 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2530
4.1.6 ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน
4.1.7 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองเงินรายได้
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งรองคณบดีและรองผู้อำนวยการ
(1) คณะแพทยศาสตร์
(2) สถาบันวิจัยและพัฒนา
4.2.2 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
(1) คณะวิศวกรรมศาสตร์
(2) คณะแพทยศาสตร์
4.2.3 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.2.4 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การอนุมัติโอนเงินรายได้
(1) คณะแพทยศาสตร์
(2) สำนักวิทยบริการ
(3) กองกิจการนักศึกษา
4.3.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.3.3 สรุปผลการสัมนาผู้บริหาร เรื่องทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียมการศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2530
5.2 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2530-03-14

Files

c_2 2530.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2530 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed February 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/151.

Output Formats