รายงานการประชุมสภาปี2527 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2527 ครั้งที่6

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2527 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2527

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชนบทและหลักสูตรบัณฑิตอาสาพัฒนาชนบท

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4..1.1 โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
4.1.2 การรับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2528
4.1.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การกำหนดค่าธรรมเนียมการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามโควตาพิเศษ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการดำเนินงานในการสอบคัดเลือก พ.ศ. 2527
4.1.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2527
4.1.5 ขออนุมัติใช้เงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
4.2.1 พิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
4.2.2 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีคณะต่าง ๆ
4.2.3 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอีสาน
4.3.2 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 การประชุมเรื่องแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2527-10-06

Files

c_6 2527.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2527 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed June 9, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/150.

Output Formats