Browse Items (14 total)

  • Tags: 2526

19 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น pdf.pdf
หนังสือเล่มนี้รวบรวมประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวาระครบรอบ 19 ปี ในปี 2526 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอประวัติเนื้อเรื่องราวความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมอีสาน

P335 2526.jpg
P335/2526 - วงดุริยางค์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P336-340/2526 - คณาจารย์และบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าแถวเดินเข้าบริเวณพิธี
P341-343/2526 - คณาจารย์ บัณฑิต และญาติบัณฑิตขณะร่วมพิธี
P344/2526 -…

P249 2526.jpg
P249-257/2526 - พิธีเปิดการอบรม(ภาพขาวดำ)
P258-269/2526- การอบรมอาจารย์ข้าราชการใหม่ ปี 2526 (ภาพขาวดำ)
P270-283/2526 - การอบรมอาจารย์ข้าราชการใหม่ ปี 2526 (ภาพสี)
P284-292/2526 -…

P151 2526.jpg
P151-161/2526- พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2526 (ภาพสี)

P223 2526.jpg
P223-225/2526- วันมหิดล 2526 (ภาพสี)

P10 2526.jpg
P10-17/2526- วันเด็ก 2526 (ภาพขาวดำ)

c2526_7.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2526 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2526

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 …

c2526_6.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
1.3 รายงานกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 2 …

c2526_5.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2526 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2526

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 …

c2526_4.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเสนอหลักการที่สมควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ …

c2526_3.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2526 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2526

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 …

c2526_2.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2526 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2526

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 …

c2526_1.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 จุดยืนของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.3 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2