รายงานการประชุมสภาปี2526 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2526 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเสนอหลักการที่สมควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2526 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2526

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 พิจารณาร่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยเงินสมนาคุณกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบรวบยอดขั้นปริญญาโท พ.ศ. 2526
4.2 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการใช้และรักษาไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2526
4.3 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การติดตั้ง การย้าย และกรใช้โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2526
4.4 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการใช้น้ำประปาและบริการเกี่ยวกับการประปา-สุขาภิบาล พ.ศ.2526
4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงหน่วยกิจวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และขออนุมัติวิชาใหม่ทดแทนในหน่วยกิจที่เปลี่ยนแปลง
4.6 พิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
4.7 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย
4.8 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา และรองหัวหน้าภาควิชา
4.9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
4.10 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.11 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.12 รับทราบการแก้ไขข้อความในหลักสูตรฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล
4.13 รับทราบการเวียนหนังสือเพื่อขออนุมัติปริญญาและอนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.14 รับทราบการอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินทุนการวิจัยที่มีผู้บริจาคให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2526
5.2 พิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
5.3 พิจารณาแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชา
5.4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
5.5 พิจารณาอนุมัติปริญญาและอนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.6 รับทราบรายงานการเงิน เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2526 และพิจารณาอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่าย
5.7 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีในคณะวิศวกรรมศาสตร์
5.8 คณะกรรมการเสนอชื่อเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมเป็นสักขีพยานในการหยั่งเสียงเลือกอธิการบดี
5.9 USAID เสนอโครงการเงินกู้ระยะยาว
5.10 รับทราบการผูกพันนักศึกษาพยาบาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในโรงพยาบาล

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-06-25

Files

c2526_4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2526 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed October 8, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/143.

Output Formats