รายงานการประชุมสภาปี2527 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2527 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 พิจารณาแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
1.2 พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2527 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2527

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเคมีและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
4.1.2 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อภาควิชาในคณะเทคนิคการแพทย์
4.1.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชาชีวสถิติในหลักสูตร เภสัชศาสตร์บัณฑิต
4.1.4 ขออนุมัติรับนักศึกษาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษา
4.1.5 ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณเงินรายได้ปี 2527 เป็นเงินสำรองทั่วไปปี 2528
4.1.6 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองสมทบเป็นรายจ่ายประจำปีงบประมาณเงินรายได้2527
4.1.7 ขอความเห็นชอบในการนำเงินรายได้มหาวิทยาลัยไปฝากประจำกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด
4.1.8 พิจารณาขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
4.2.1 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์
4.2.2 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.2.4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 รายงานการเงิน เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2527
4.3.2 รับทราบการเวียนหนังสือเพื่ออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การพิจารณาให้ทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงานสำหรับแพทย์ประจำ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
5.2 การประชุมเพื่อพิจารณาแผนและนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2527-08-25

Files

c_5 2527.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2527 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed July 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/144.

Output Formats