รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2537
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างโครงการจัดตั้งสถานบริการเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 ขออนุมัติปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.3 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ....

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานสถานีวิทยุกระจายเสียง เอฟ.เอ็ม.103 มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2538
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริการตรวจรักษาพยาบาลกรณีพิเศษ และการใช้จ่ายเงินรายได้จากการบริการตรวจรักษาพยาบาลกรณีพิเศษ พ.ศ. 2537
4.1.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2537
4.1.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2538
4.1.5 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนมูลนิธิซีเมนต์ไทย พ.ศ. 2538
4.1.6 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ. 2538
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ปี 2538
4.2.3 งบประมาณ รายรับ- รายจ่าย และแผนกการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2538 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ เค.เค.ยู.ฟูจิ เอ็กซเพรส
4.2.4 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปฝากในสถาบันการเงิน
5.2 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2538 เพิ่มเติม
5.3 ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.4 เสนอขออนุมัติปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แด่ ฯพณฯ หนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไทยประชาชนลาว
5.5 เสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
5.6 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544 )
5.7 การถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์แด่พระราชวราลังการ
5.8 การก่อสร้างหอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.9 วิธีการได้ซื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2533-01-13

Files

2538_1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed September 30, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/145.

Output Formats