รายงานการประชุมสภาปี2526 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2526 ครั้งที่7

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2526 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2526

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2526

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 พิจารณาโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2526
4.3 พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาล) พ.ศ.2526
4.4 พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน
4.5 พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการเงิน
4.6 พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการและการจัดระบบบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .........
4.7 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยบัณฑิตศึกษาขั้นปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2526
4.8 พิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
4.9 พิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
4.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกำหนดตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และพิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
4.11 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชาในคณะต่าง ๆ
4.12 รับทราบการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรทันตแพทศาสตร์บัณฑิตของคณะทันตแพทยศาสตร์
4.13 รับทราบการประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2526 และการเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
4.14 รับทราบการเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาและอนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.15 รับทราบการอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4.16 รับทราบการย้ายตำแหน่งที่ตั้งคณะศึกษาศาสตร์
4.17 รับทราบการแบ่งน้ำประปาให้ศูนย์พัฒนาที่ดินขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาแต่งตั้งรองคณะบดีคณะต่าง ๆ
5.2 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชาในคณะต่าง ๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-12-16

Files

c2526_7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2526 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed October 8, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/159.

Output Formats