Browse Items (5 total)

  • Tags: วันมหิดล

P1549 2531.jpg
P1549-1552/2531- ขบวนนักศึกษาเดินเข้าสู่บริเวณลานพระรูป
P1553-1558/2531- พิธีวางพวงมาลา
P1559/2531- รศ.นพ.สมพร โพธินาม รับมอบ
P1560-1573/2531- บรรยากาศทั่วไปของพิธี

P1306 2530.jpg
P1306-1308/2530- นายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นถวายพวงมาลาและพวงมาลัย
P1309-1313/2530- รศ.นพ.สมพร โพธินาม นำนักศึกาถวายพวงมาลาและพวงมาลัย
P1314/2530- วงโยธวาธิต
P1315/2530- ผศ.นพ.พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ กล่าว
P1317-1319/2530-…

P223 2526.jpg
P223-225/2526- วันมหิดล 2526 (ภาพสี)
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2