Browse Items (2 total)

  • Tags: มอบโล่รางวัล

P1306 2530.jpg
P1306-1308/2530- นายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นถวายพวงมาลาและพวงมาลัย
P1309-1313/2530- รศ.นพ.สมพร โพธินาม นำนักศึกาถวายพวงมาลาและพวงมาลัย
P1314/2530- วงโยธวาธิต
P1315/2530- ผศ.นพ.พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ กล่าว
P1317-1319/2530-…

P1710 2533.jpg
P1711-1712 อธิการบดี กล่าว
P1713-1715 ประกวดนางนพมาศ
P1716-1723 อธิการบดีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด
P1724-1727 การแสดงอื่น ๆ บนเวที
P1728-1730 ประชาชนที่มาชมการประกวด และการแสดง บนเวที
P1731-1734 อธิการบดีลอยกระทง
P1735-1736 อาจารย์ชลิต…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2