Browse Items (1 total)

  • Tags: มหาวิทยาลัยขอนแก่นม พิธีวางพวงมาลา

P1549 2531.jpg
P1549-1552/2531- ขบวนนักศึกษาเดินเข้าสู่บริเวณลานพระรูป
P1553-1558/2531- พิธีวางพวงมาลา
P1559/2531- รศ.นพ.สมพร โพธินาม รับมอบ
P1560-1573/2531- บรรยากาศทั่วไปของพิธี
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2