Browse Items (2 total)

  • Tags: ผลงานวิชาการ

19 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น pdf.pdf
หนังสือเล่มนี้รวบรวมประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวาระครบรอบ 19 ปี ในปี 2526 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอประวัติเนื้อเรื่องราวความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมอีสาน
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2