รายงานการประชุมสภาปี2526 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2526 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2526 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2526

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ2527
4.2 พิจารณาโครงการจัดตั้งภาควิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
4.3 พิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล
4.4 พิจารณาร่างข้องบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การวัดผลการศึกษา (ฉบับที่4) พ.ศ. 2526
4.5 พิจารณาร่างระเบียบหาวิทยาลัย ว่าด้วย การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมกรตรวจสุขภาพกรณีพิเศษ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตรวจสุขภาพกรณีพิเศษ พ.ศ. 2526
4.6 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.7 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.9 พิจารณาอนุมัติยืมเงินหมุนเวียนเพื่อทดลองจ่าย
4.10 รับทราบการอนุมัติให้ยืมเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4.11 รับทราบการเวียนหนังสือขออนุมัติประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับสมัครสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการเอง และหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี พ.ศ. 2526

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-04-22

Files

c2526_3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2526 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed October 8, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/136.

Output Formats