รายงานการประชุมสภาปี2527 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2527 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2527 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2527

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1. พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พุทธศักราช 2527
3.2. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1. เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1. พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาข้าราชการและลูกจ้าง พุทธศักราช 2526
4.1.2. พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับสมัครสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการเอง และหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี พ.ศ.2527
4.1.3. พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าตอบแทนในการให้บริการทางวิชาการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2527
4.1.4. พิจารณาอนุมัติเงินรายได้คณะแพทย์ศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2527 (เพิ่มเติม)
4.1.5. พิจารณาการให้เงินสนับสนุนการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2. เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
4.2.1. พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
4.2.2. พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.2.4. พิจารณาอนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.3. เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1. รับทราบการอนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์
4.3.2. รับทราบการอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชา คลินิคัลไมโครสโคปิคณะเทคนิคการแพทย์
5.2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2527-03-24

Files

c_2 2527.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2527 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed June 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/135.

Output Formats