รายงานการประชุมสภาปี2526 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2526 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 จุดยืนของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.3 ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอลาออกจาตำแหน่ง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2523 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2525, ครั้งที่8/2525 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2525 , ครั้งที่ 9 /2525 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2525

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 พิจารณาโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยี
4.2 พิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2525
4.3 พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา
4.4 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การใช้ ดูแลและบำรุงรักษาอาคารพละของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2526
4.5 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชาในคณะต่าง ๆ
4.6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาต่อ
4.10 พิจารณาอนุมัติให้อนุโลมวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนของนักศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์รับโอนจากคณะวิทยาศาสตร์
4.11 พิจารณาอนุมัติปริญญาและอนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.12 รับทราบการอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
5.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
5.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.4 พิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.5 รับทราบรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาล
5.6 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับสมัครสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการสอบเอง และหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานฯ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2526
5.7 รับทราบการอนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-02-05

Files

c2526_1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2526 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed June 6, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/132.

Output Formats