Browse Items (20 total)

  • Tags: ในหลวง

P2402 2531.jpg
P2403-2406/2531 - บัณฑิตถ่ายภาพหมู่และถ่ายภาพกับญาติ
P2407-2450/2531 - เสด็จเปิดอาคารคณะวิทยาศาสตร์(SC.06)และอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา(RDI)
P2451-2464/2531 - รอรับเสด็จ
P2465-2479/2531 - นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น…

P2048-2064 บัณฑิตถ่ายภาพหมู่
P2065-2072 รถยนต์พระที่นั่งถึงมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร 89 พรรษา สมเด็จย่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี,…

P1825 2530.jpg
P1825-1827 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพฯ พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม แผ่นอิฐทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาจาลึกลงหลุม
P1828-1830 วงดุริยางค์นำขบวนคณาจารย์…

P2105 2533.jpg
P2105-2108-รถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารมหิตลานุสรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น, อธิการบดีและคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
P2109-2127-ทรงจุดธูป เทียน…

P998-1004/2527- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P1005/2527- บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เข้าแถว)
P1006-1011/2527- คณาจารย์ ผู้ปกครอง และบัณฑิตในพิธี
P1012-1014/2527- รศ.นพ.นพดล …

P653.1 2529.jpg
P653.1-.8/2529- คณาจารย์นำขบวนบัณฑิตเดินแถวเข้าสู่ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร
P653.9-.17/2529- นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและอธิการบดี รับเสด็จฯ
P653.18-19/2529- นักศึกษาร้องเพลงประสานเสียง
P653.20-.52/2529- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
P653.53-.65/2529-…

P711 2528.jpg
P711- วงดุริยางค์
P712-713- เข้าแถวรอรับเสด็จ
P714-715- คณาจารย์บริเวณพิธี(นั่งเก้าอี้)
P716-754 - คณาจารย์ บัณฑิต เข้าสู่บริเวณพิธี
P755-761- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเส็จฯถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P762-766-…

P335 2526.jpg
P335/2526 - วงดุริยางค์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P336-340/2526 - คณาจารย์และบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าแถวเดินเข้าบริเวณพิธี
P341-343/2526 - คณาจารย์ บัณฑิต และญาติบัณฑิตขณะร่วมพิธี
P344/2526 -…

P247 2525.jpg
P247 ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน(ภาพขาวดำ)
P248 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีพระราชปฏิสันถารกับอาจารย์และนักศึกษา
P249 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในฉลองพระองค์ครุยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P250 วงดุริยางค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P251-252…

P220 2524.jpg
P220-224 ภาพขาว-ดำ : ขนาด 2P
P225 ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร รับพระราชทานปริญญาบัตร สาขา.......
P226-P229 ภาพสี
P230-231 ภาพขาว-ดำ : ขนาด A4

P174 2517.jpg
P174/2517- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม …

P110 2512.jpg
P113/2512- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้โอวาท
P117/2512- บัณฑิตในพิธีประสาทปริญญา
P118/2512- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับ
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2