พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2528

Dublin Core

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2528

Description

P711- วงดุริยางค์
P712-713- เข้าแถวรอรับเสด็จ
P714-715- คณาจารย์บริเวณพิธี(นั่งเก้าอี้)
P716-754 - คณาจารย์ บัณฑิต เข้าสู่บริเวณพิธี
P755-761- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเส็จฯถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P762-766- นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อธิการบดี และคณาจารย์เฝ้าฯรับเสด็จ
P767-769 - เสด็จขึ้นสโมสร ทรงฉลองพระองค์ครุย แล้วเสด็จฯเข้าห้องพิธี
P770-777- ประทับนั่ง ณ ห้องพิธี
P778 - พ.อ.อาทร ชนเห็นชอบ นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กราบบังคมทูล
P779 - รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต
P780-782- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กราบบังคมทูล
P783-800 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
P783-786
- ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
P787-790 - ดร.จีน แบรี่ ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
P801-803 - ศ.ดร.กวี จุติกุล อ่านรายนามผู้สำเร็จการศึกษา
P804-806- รศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ อ่านรายนามผู้สำเร็จการศึกษา
P811-812 - ผศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี อ่านรายนามผู้สำเร็จการศึกษา
P813-817- คณบดีคณะต่าง ๆ อ่านรายนามบัณฑิต
P818-868- บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
P869- คณาจารย์
P870- บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
P871-874 - บัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรกล่าวคำปฏิญาณ
P875- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท
P876-892- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกหลังสโมสรอาจารย์ พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่นักศึกษาที่เผ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์
P893-894- รศ.ภรณี ศิริโชติ (ขวา)
P895-903- นักศึกษา บัณฑิตและญาติบัณฑิตCreator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2528-12-19

Files

P711 2528.jpg
P712 2528.jpg
P713 2528.jpg
P714 2528.jpg
P715 2528.jpg
P716 2528.jpg
P717 2528.jpg
P718 2528.jpg
P719 2528.jpg
P720 2528.jpg
P721 2528.jpg
P722 2528.jpg
P723 2528.jpg
P724 2528.jpg
P725 2528.jpg
P726 2528.jpg
P728 2528.jpg
P729 2528.jpg
P730 2528.jpg
P731 2528.jpg
P732 2528.jpg
P733 2528.jpg
P734 2528.jpg
P735 2528.jpg
P736 2528.jpg
P737 2528.jpg
P738 2528.jpg
P739 2528.jpg
P740 2528.jpg
P741 2528.jpg
P742 2528.jpg
P743 2528.jpg
P744 2528.jpg
P745 2528.jpg
P746 2528.jpg
P747 2528.jpg
P748 2528.jpg
P749 2528.jpg
P750 2528.jpg
P751 2528.jpg
P752 2528.jpg
P753 2528.jpg
P754 2528.jpg
P755 2528.jpg
P756 2528.jpg
P757 2528.jpg
P758 2528.jpg
p759 2528.jpg
P760 2528.jpg
P761 2528.jpg
P762 2528.jpg
P763 2528.jpg
P764.2 2528.jpg
P764 2528.jpg
P765 2528.jpg
P766 2528.jpg
P767 2528.jpg
P768 2528.jpg
P769 2528.jpg
P770 2528.jpg
P771 2528.jpg
P772 2528.jpg
P773 2528.jpg
P774 2528.jpg
P775 2528.jpg
P776 2528.jpg
P777 2528.jpg
P778 2528.jpg
P779 2528.jpg
P780 2528.jpg
P781 2528.jpg
P782 2528.jpg
P783 2528.jpg
P784 2528.jpg
P785 2528.jpg
P786 2528.jpg
P787 2528.jpg
P788 2528.jpg
P789 2528.jpg
P790 2528.jpg
P791 2528.jpg
P792 2528.jpg
P793 2528.jpg
P794 2528.jpg
P795 2528.jpg
P796 2528.jpg
P797 2528.jpg
P798 2528.jpg
P799 2528.jpg
P800 2528.jpg
P801 2528.jpg
P802 2528.jpg
P803 2528.jpg
P804 2528.jpg
P805 2528.jpg
P806 2528.jpg
P807 2528.jpg
P808 2528.jpg
P809 2528.jpg
P810 2528.jpg
P811 2528.jpg
P812 2528.jpg
P813 2528.jpg
P814 2528.jpg
P815 2528.jpg
P816 2528.jpg
P817 2528.jpg
P818 2528.jpg
P819 2528.jpg
P820 2528.jpg
P821 2528.jpg
P822 2528.jpg
P823 2528.jpg
P824 2528.jpg
P825 2528.jpg
P826 2528.jpg
P827 2528.jpg
P828 2528.jpg
P829 2528.jpg
P830 2528.jpg
P831 2528.jpg
P832 2528.jpg
P833 2528.jpg
P834 2528.jpg
P835 2528.jpg
P836 2528.jpg
P837 2528.jpg
P838 2528.jpg
P839 2528.jpg
P840 2528.jpg
P841 2528.jpg
P842 2528.jpg
P843 2528.jpg
P844 2528.jpg
P845 2528.jpg
P846 2528.jpg
P847 2528.jpg
P848 2528.jpg
P849 2528.jpg
P850 2528.jpg
P851 2528.jpg
P852 2528.jpg
P853 2528.jpg
P854 2528.jpg
P855 2528.jpg
P856 2528.jpg
P857 2528.jpg
P858 2528.jpg
P859 2528.jpg
P860 2528.jpg
P861 2528.jpg
P862 2528.jpg
P863 2528.jpg
P864 2528.jpg
P865 2528.jpg
P866 2528.jpg
P867 2528.jpg
P868 2528.jpg
P869 2528.jpg
P870 2528.jpg
P871 2528.jpg
P872 2528.jpg
P873 2528.jpg
P874 2528.jpg
P875 2528.jpg
P876 2528.jpg
P877 2528.jpg
P878 2528.jpg
P879 2528.jpg
P880 2528.jpg
P881 2528.jpg
P882 2528.jpg
P883 2528.jpg
P884 2528.jpg
P885 2528.jpg
P886 2528.jpg
P887 2528.jpg
P888 2528.jpg
P889 2528.jpg
P890 2528.jpg
P891 2528.jpg
P892 2528.jpg
P893 2528.jpg
P894 2528.jpg
P895 2528.jpg
P896 2528.jpg
P897 2528.jpg
P898 2528.jpg
P899 2528.jpg
P900 2528.jpg
P901 2528.jpg
P902 2528.jpg
P903 2528.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2528,” KKU Archives, accessed July 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1259.

Output Formats