พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2532

Dublin Core

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2532

Description

P2048-2064 บัณฑิตถ่ายภาพหมู่
P2065-2072 รถยนต์พระที่นั่งถึงมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร 89 พรรษา สมเด็จย่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี, ผศ.นพ.พิสิฎฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคริทร์ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
P2073-2076 เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย
P2077 อธิการบดีกราบบังคมทูลฯ
P2078-2112 เสด็จฯ ไปยังแท่นทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร 89 พรรษา สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี
P2113-2116 เสด็จฯ เข้าพลับพลาพธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม
P2117-2130 คณะบุคคลทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
P2131-2142 คณาจารย์นำบัณฑิตเดินแถวเข้าสู่บริเวณพิธี
P2143-2150 รถยนต์พระที่นั่งถึงสโมสรอาจารย์ โดยมี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น, อธิการบดี และคณาจารย์เฝ้ารับเสด็จฯ เสด็จขึ้นสโมสร ทรงฉลองพระองค์ครุย ทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดเยี่ยม แล้วเสด็จฯ เข้าห้องพิธี
P2151-2153 นักร้องชมรมประสานเสียง
P2154-2158 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ประทับพระราชอาสน์
P2159 นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกราบบังคมเบิกอธิการบดี
P2160 อธิการบดี กราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรอบปีการศึกษา 2531-2532
P2161-2201 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาตามลำดับ
P2202-2203 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราโชวาท
P2204-2219 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้อธิการบดีและคณาจารย์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
P2220-2230 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จออกหลังสโมสรอาจารย์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นักศึกษา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์ และพระราชทานกระแสพระราชดำรัส
P2231-2234 ประชาชนและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เฝ้ารับเสด็จฯ
P2235-2236 พืชผักประดับบริเวณพิธี

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-12-21

Identifier

P2048-2236/2532

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2532,” KKU Archives, accessed July 2, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1750.

Output Formats