Browse Items (4 total)

  • Tags: ผู้อำนวยการ

121.pdf
เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

P2048-2064 บัณฑิตถ่ายภาพหมู่
P2065-2072 รถยนต์พระที่นั่งถึงมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร 89 พรรษา สมเด็จย่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี,…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2