Browse Items (5 total)

  • Tags: มอบหมาย

093.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

121.pdf
เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

120.pdf
เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

119.pdf
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2