Browse Items (16 total)

  • Tags: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

P260 2522.jpg
P260-285/2522- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุในองค์พระธาตุพนม
P260-281- ภาพขาวดำ
P282-285-…

P918 2522.jpg
P918-925/2522-คณาจารย์นำบัณฑิตเดินเข้าสู่ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรและอ่านรายนามบัณฑิต
P926-929/2522-คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะบุคคลเผ้าฯรับเสด็จ
P930-933/2522-บัณฑิตเข้าแถวรับพระราชทานปริญญาบัตร
P934-942/2522-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว …

P48 2519.jpg
P48-50/2519-ระหว่างเสด็จพระราชดำเนิน
P51-54/2519-ทรงมีปฏิสันถารกับผู้รับเสด็จ
P55-63/2519-พระราชทานปริญญาบัตร
P64-69/2519-บัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
P70-86/2519-ภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2519

P0062 2510.jpg
P62-66/2510-ภาพสีและรายละเอียดข่าวscanจากหนังสือพิมพ์เสรีภาพ
P67-86/2510-ภาพพระราชทาน_ขอพระราชทานเพื่อเชิญไปเป็นต้นแบบในการอัดขยาย สำหรับประดิษฐาน ณ หอประวัติกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักเลขาธิการ ที่ รล๐๐๐๕.๒/๘๔๘๖ ลงวันที่ ๗ เมษายน…

P31 2510.jpg
P31-34/2510- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ธันวาคม 2510
P35-36/2510-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสเปิด
P37/2510-สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์…

P32 2516.jpg
P32-37/2516- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้ง 2 พระองค์ …

P110 2512.jpg
P113/2512- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้โอวาท
P117/2512- บัณฑิตในพิธีประสาทปริญญา
P118/2512- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับ
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2