Browse Items (2 total)

  • Tags: พิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

P0062 2510.jpg
P62-66/2510-ภาพสีและรายละเอียดข่าวscanจากหนังสือพิมพ์เสรีภาพ
P67-86/2510-ภาพพระราชทาน_ขอพระราชทานเพื่อเชิญไปเป็นต้นแบบในการอัดขยาย สำหรับประดิษฐาน ณ หอประวัติกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักเลขาธิการ ที่ รล๐๐๐๕.๒/๘๔๘๖ ลงวันที่ ๗ เมษายน…

P31 2510.jpg
P31-34/2510- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ธันวาคม 2510
P35-36/2510-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสเปิด
P37/2510-สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2