Browse Items (2 total)

  • Tags: สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

P260 2522.jpg
P260-285/2522- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุในองค์พระธาตุพนม
P260-281- ภาพขาวดำ
P282-285-…

c2511_03.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2511
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การแก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียก
ชื่อปริญญา อักษรย่อปริญญา ครุยวิทยฐานะ
2.2 ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกาย
นักศึกษา
2.3…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2