Browse Items (12 total)

  • Tags: 2512

P110 2512.jpg
P113/2512- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้โอวาท
P117/2512- บัณฑิตในพิธีประสาทปริญญา
P118/2512- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับ

P90 2512.jpg
P90-106/2512- พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้แทนจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

P19 2512.jpg
P19-21/2512- รูปแบบพานของนักศึกษา
P22/2512- พราหมณ์ทำพิธีผูกข้อมือให้แก่ประธานในพิธี
P23-28/2512- พิธีไหว้ครู
P29-P52/2512- พิธีมอบทุนให้แก่นักศึกษา

P3 2512.jpg
P3-18/2512- พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2512 ณ สำนักงานอธิการบดี (ชุดที่ 1)
P14-16/2512- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

c2512_5.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2512
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 การแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 สภามหาวิทยาลัย Manitoba ประเทศแคนาดา
ให้ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

c2512_4.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2512
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2512
2.2 กรมพัฒนาที่ดินยินดีให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น

c2512_3.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2512
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นของ ฯพณฯ พจน์ สารสิน
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1…

c2512_2.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2512
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาการลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นของ ฯพณฯ พจน์ สารสิน
3.2 ระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรม
และดูงาน…

c2512_01.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2511
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(เกษตร) แด่สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วาระที่ 3 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2