รายงานการประชุมสภาปี2512 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2512 ครั้งที่4

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2512
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2512
2.2 กรมพัฒนาที่ดินยินดีให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ใช้ที่ดินโดยขอให้ชดเชยค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
2.3 Dr. Barry เป็นผู้ดูแลโครงการศึกษาศาสตร์
ซึ่งจะจัดตั้งเป็นคณะต่อไป
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 ขออนุมัติใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยเพื่อให้
อาจารย์และพนักงาน
3.3 ขออนุมัติใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยเป็น
ค่าเล่าเรียนให้แก่อาจารย์ที่ไปฝึกงานที่
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
3.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยหอพัก
นักศึกษา พ.ศ. 2512
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในการจัดตั้ง
คณะศึกษาศาสตร์และหลักสูตรที่จะทำการสอนต่อไป
4.2 งานออกแบบอาคาร คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2512-06-25

Identifier

กป.1/2512/2/4

Files

c2512_4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2512 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed July 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/18.

Output Formats