รายงานการประชุมสภาปี2515 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2515 ครั้งที่3

Description

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2515
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2515
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 นักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาทในมหาวิทยาลัย
2.2 การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2515
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล
3.2 การออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเรียกชื่อ
ปริญญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษา
ภาคปฏิบัติคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2515
3.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยเครื่องแบบ
และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2515
3.5 ขออนุมัติให้นักศึกษาลาวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.6 ขออนุมัติใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 ขอให้พิจารณาหลักสูตรการศึกษาขั้นปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์
4.2 เสนอขอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 ขอเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.4 โครงการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
4.6 ค่าออกแบบแปลนการก่อสร้างศูนย์แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2515-07-14

Identifier

กป.1/2515/5/3

Files

c2515-3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2515 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/17.

Output Formats