รายงานการประชุมสภาปี2514 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2514 ครั้งที่1

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2513
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 เครื่องแบบฝึกงานของนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์
2.2 เรื่องการแปรญัตติงบประมาณ 2514
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
3.1 การตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการ
ศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.3 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้ให้แก่อาจารย์ที่ควบคุม
หอพักเพื่อเป็นรางวัลตอบแทน
3.4 เสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.5 รายงานของผู้เชี่ยวชาญ WHO ในการจัดตั้ง
ศูนย์วิทยาศาสตร์อนามัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.6 รายงานผลการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2514-01-29

Identifier

กป.1/2514/4/1

Files

c2514-1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2514 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed May 23, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/16.

Output Formats