การประชุมสภาปี 2515

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2515

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2515 ครั้งที่1
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2515
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2514
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 แต่งตั้งกรรมการจัดตั้งศูนย์การแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2…

รายงานการประชุมสภาปี2515 ครั้งที่2
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2515
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/25150
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2…

รายงานการประชุมสภาปี2515 ครั้งที่3
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2515
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2515
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 นักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาทในมหาวิทยาลัย
2.2 การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2515
วาระที่ 3 …

รายงานการประชุมสภาปี2515 ครั้งที่4
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2515
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2515
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2…

รายงานการประชุมสภาปี2515 ครั้งที่5
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2515
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2515
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1…

รายงานการประชุมสภาปี2515 ครั้งที่6
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2515
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2515
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเรียกชื่อ
ปริญญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2…
View all 6 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2515