รายงานการประชุมสภาปี2515 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2515 ครั้งที่1

Description

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2515
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2514
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 แต่งตั้งกรรมการจัดตั้งศูนย์การแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 การประชุมกรรมการจัดตั้งศูนย์การแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.3 งบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2516
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ขออนุมัติใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 ขอให้พิจารณาหลักสูตรการศึกษาขั้นปริญญาตรี
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตร
โยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมอุตสาหการ
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 มหาวิทยาลัยมหิดลขอโอน ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร
4.4 Plan of Operation Khon Kaen University
4.5 ข้อตกลงว่าด้วยการประชุมอธิการบดี พ.ศ. 2515

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2515-02-16

Identifier

กป.1/2515/5/1

Files

c2515-1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2515 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed February 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/10.

Output Formats